รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 10 ปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2570 )
สังกัด รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 )
ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ รวม %
ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 13,600 1,262 13,414 521 28,670 1,552 31,497 3,600 16,085 728 93,694 9,585 196,960 17,248 91.95 8.05
สพป. 8,612 982 6,579 281 15,417 1,053 19,476 2,739 9,075 394 72,314 8,315 131,473 13,764 90.52 9.48
สพม. 4,882 278 6,757 239 12,892 494 11,147 823 6,901 20,351 1,228 1,228 62,930 3,388 94.89 5.11
สศศ. 106 2 78 1 361 5 874 38 109 8 1,029 42 2,557 96 96.38 3.62
สอศ. 134 10 197 15 2,635 221 1,212 166 320 10 3,673 345 8,171 767 91.42 8.58
สถาบันการอาชีวศึกษา 134 10 197 15 2,635 221 1,212 166 320 10 3,673 345 8,171 767 91.42 8.58
สำนักปลัดฯ 13 1 12 2 100 3 307 23 7 1 330 42 769 72 91.44 8.56
กศน. 13 1 12 2 100 3 307 23 7 1 330 42 769 72 91.44 8.56
สกอ. 4 0 6 0 32 0 46 0 12 0 110 2 210 2 99.06 0.94
สวชช. 4 0 6 0 32 0 46 0 12 0 110 2 210 2 99.06 0.94
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 13,751 1,273 13,629 538 31,437 1,776 33,062 3,789 16,424 739 97,807 9,974 206,110 18,089 91.93 8.07
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 26 5 13 1 13 0 88 7 16 3 387 23 543 39 93.30 6.70
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 26 5 13 1 13 0 88 7 16 3 387 23 543 39 93.30 6.70
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 13 0 8 0 72 2 62 8 14 0 202 16 371 26 93.45 6.55
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 13 0 8 0 72 2 62 8 14 0 202 16 371 26 93.45 6.55
รวมทั้งหมด 13,790 1,278 13,650 539 31,522 1,778 33,212 3,804 16,454 742 98,396 10,013 207,024 18,154 91.94 8.06
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562