รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565 )
ปี พ.ศ. 2560
สังกัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก %
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
กระทรวงศึกษาธิการ 13,233 29,214 55,604 110,762 46,615 50,493 23,627 42,564 17,046 11,630 8,217 10,121 39.21 60.79
สพฐ. 12,123 28,209 53,258 108,594 42,938 48,234 21,741 40,856 15,982 11,238 7,550 9,782 38.35 61.65
สพป. 8,367 21,168 38,646 83,536 24,688 32,252 15,136 30,779 11,361 8,012 5,379 7,272 36.14 64
สพม. 3,396 6,629 14,115 24,736 17,633 15,735 6,143 9,744 4,443 3,192 1,984 2,414 43.31 56.69
สศศ. 360 412 497 322 617 247 462 333 178 34 187 96 61.44 38.56
สอศ. 962 875 2,089 1,930 3,284 2,013 1,663 1,505 914 352 595 293 57.71 42.29
สถาบันการอาชีวศึกษา 962 875 2,089 1,930 3,284 2,013 1,663 1,505 914 352 595 293 57.71 42.29
สำนักปลัดฯ 124 113 211 221 363 230 174 172 121 38 59 42 56.32 43.68
กศน. 124 113 211 221 363 230 174 172 121 38 59 42 56.32 43.68
สกอ. 24 17 46 17 30 16 49 31 29 2 13 4 69 31.29
สวชช. 24 17 46 17 30 16 49 31 29 2 13 4 68.71 31.29
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 13,233 29,214 55,604 110,762 46,615 50,493 23,627 42,564 17,046 11,630 8,217 10,121 39.21 60.79
กระทรวงวัฒนธรรม 27 48 116 42 447 109 90 43 39 11 0 0 73.97 26.03
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 27 48 116 42 447 109 90 43 39 11 0 0 73.97 26.03
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 27 48 116 42 447 109 90 43 39 11 0 0 73.97 26
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 43 35 119 69 249 77 118 66 41 14 0 0 68.59 31.41
สถาบันการพลศึกษา 43 35 119 69 249 77 118 66 41 14 0 0 68.59 31.41
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 43 35 119 69 249 77 118 66 41 14 0 0 68.59 31.41
รวมทั้งหมด 13,303 29,297 55,839 110,873 47,311 50,679 23,835 42,673 17,126 11,655 8,217 10,121 39.35 60.65
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562