รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำงานอยู่ในภูมิลำเนา/นอกภูมิลำเนา
สังกัด ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก รวม ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.000000000000
สพป.000000000000
สพม.000000000000
สศศ.000000000000
สอศ.000000000000
สถาบันการอาชีวศึกษา000000000000
สำนักปลัดฯ000000000000
กศน.000000000000
สกอ.000000000000
สวชช.000000000000
รวมกระทรวงศึกษาธิการ000000000000
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์000000000000
รวมกระทรวงวัฒนธรรม000000000000
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา000000000000
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ000000000000
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 13,303 29,297 55,839 110,873 47,311 50,679 23,835 42,673 17,126 11,655 8,217 10,121 39.35 60.65
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562