รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับโทษทางวินัย จำแนกตามสายงาน
สังกัด ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก รวม ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.000000000000
สพป.000000000000
สพม.000000000000
สศศ.000000000000
สอศ.000000000000
สถาบันการอาชีวศึกษา000000000000
สำนักปลัดฯ000000000000
กศน.000000000000
สกอ.000000000000
สวชช.000000000000
รวมกระทรวงศึกษาธิการ000000000000
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์000000000000
รวมกระทรวงวัฒนธรรม000000000000
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา000000000000
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ000000000000
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายงาน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560