รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับโทษทางวินัย จำแนกตามสายงาน
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ไม่ระบุ รวม ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ไม่ระบุ รวม
กระทรวงศึกษาธิการ 229 1,622 632 1,879 5,730 760 11,127 0 23,422 1,596 663 1,992 5,994 737 11,836 0 24,517
สพฐ. 226 1,593 606 1,692 5,484 744 10,832 0 22,529 1,576 647 1,812 5,738 708 11,479 0 23,552
สพป. 183 1,038 214 987 4,073 284 9,253 0 16,970 1,027 245 1,014 4,296 262 9,742 0 17,688
สพม. 42 548 391 700 1,385 457 1,553 0 5,485 546 399 787 1,412 442 1,706 0 5,778
สศศ. 1 7 1 5 26 3 26 0 74 3 3 11 30 4 31 0 86
สอศ. 28 28 22 185 229 14 278 0 843 18 15 175 233 29 332 0 903
สถาบันการอาชีวศึกษา 28 28 22 185 229 14 278 0 843 18 15 175 233 29 332 0 903
สำนักปลัดฯ 77 1 4 2 15 2 16 0 46 2 1 5 21 0 24 0 58
กศน. 77 1 4 2 15 2 16 0 46 2 1 5 21 0 24 0 58
สกอ. 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 1 0 4
สวชช. 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 1 0 4
กระทรวงวัฒนธรรม 1 3 0 3 10 1 14 0 39 5 0 0 8 2 20 0 43
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 3 0 3 10 1 14 0 39 5 0 0 8 2 20 0 43
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 1 0 5 11 0 36 0 62 1 0 3 8 0 26 0 45
สถาบันการพลศึกษา 1 1 0 5 11 0 36 0 62 1 0 3 8 0 26 0 45
รวม 231 1,626 632 1,887 5,751 761 11,177 0 23,523 1,602 663 1,995 6,010 739 11,882 0 24,605
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ000000000000
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562