รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณจำแนกตามวิชาเอก
สังกัด สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) อายุเฉลี่ย
ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ. รอง ผอ. ศึกษานิเทศก์ ครู ครูผู้ช่วย
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 20ปี 4เดือน 21ปี 5เดือน 0 0 21ปี 17ปี 1เดือน 0 17ปี 1เดือน 19ปี 1เดือน
สพป. 22ปี 5เดือน 20ปี 5เดือน 0 0 21ปี 20ปี 9เดือน 0 19ปี 6เดือน 20ปี 2เดือน
สพม. 20ปี 4เดือน 21ปี 5เดือน 0 0 21ปี 17ปี 1เดือน 0 17ปี 1เดือน 19ปี 1เดือน
สศศ. 0 0 18ปี 3เดือน 17ปี 5เดือน 0 15ปี 4เดือน 11ปี 5เดือน 0 13ปี
สอศ. 0 0 0 22ปี 7เดือน 0 19ปี 6เดือน 10ปี 4เดือน 21ปี 6เดือน 18ปี
สถาบันการอาชีวศึกษา 0 0 0 22ปี 7เดือน 0 19ปี 6เดือน 10ปี 4เดือน 21ปี 6เดือน 18ปี
สำนักปลัดฯ 0 0 0 11ปี 3เดือน 0 21ปี 5เดือน 0 0 14ปี 3เดือน
กศน. 0 0 0 11ปี 3เดือน 0 21ปี 5เดือน 0 0 14ปี 3เดือน
สกอ. 0 0 0 0 21ปี 5เดือน 15ปี 8เดือน 13ปี 5เดือน 0 15ปี 5เดือน
สวชช. 0 0 0 0 21ปี 5เดือน 15ปี 8เดือน 13ปี 5เดือน 0 15ปี 5เดือน
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 20ปี 4เดือน 21ปี 5เดือน 0 0 21ปี 17ปี 1เดือน 0 17ปี 1เดือน 19ปี 1เดือน
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 17ปี 5เดือน 13ปี 6เดือน 16ปี 3เดือน 67ปี 3เดือน
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 17ปี 5เดือน 13ปี 6เดือน 16ปี 3เดือน 67ปี 3เดือน
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 0 0 0 0 0 20ปี 7เดือน 0 18ปี 5เดือน 11ปี
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562