รายงานจำนวนอายุเฉลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
บริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา นิเทศก์การศึกษา การสอน 38 ค.(2) รวม บริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา นิเทศก์การศึกษา การสอน 38 ค.(2) รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 140 2,085 262 20,307 270 23,064 167 2,255 227 21,712 306 24,667
สพป. 183 121 1,842 219 15,057 245 17,484 147 2,024 180 16,741 274 19,366
สพม. 42 19 235 43 5,184 25 5,506 20 221 47 4,882 32 5,202
สศศ. 1 0 8 0 66 0 74 0 10 0 89 0 99
สอศ. 1 0 12 5 744 1 762 0 11 3 872 6 892
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 0 12 5 744 1 762 0 11 3 872 6 892
สำนักปลัดฯ 1 0 1 0 54 0 55 0 3 1 72 0 76
กศน. 1 0 1 0 54 0 55 0 3 1 72 0 76
สกอ. 1 0 0 1 3 0 4 0 0 0 3 0 3
สวชช. 1 0 0 1 3 0 4 0 0 0 3 0 3
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 140 2,098 268 21,108 271 23,885 167 2,269 231 22,659 312 25,638
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 1 0 35 1 37 0 0 0 42 4 46
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 1 0 35 1 37 0 0 0 42 4 46
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 0 0 0 34 4 38 0 0 1 37 2 40
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 0 0 0 34 4 38 0 0 1 37 2 40
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562