รายงานจำนวนและรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ประเภทวิชาการ(คน) ประเภททั่วไป(คน) ประเภทวิชาการ(คน) ประเภททั่วไป(คน)
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 0 0 2,167 4,572 634 0 48 1,116 346 0 0 2,270 4,373 1,004 0 44 1,136 344
สพป. 183 0 0 1,385 3,414 614 0 1 158 0 0 0 1,418 4,373 722 0 1 158 313
สพม. 42 0 0 782 1,158 20 0 47 958 0 0 0 852 0 282 0 43 978 31
สศศ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สอศ. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 69
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 0 0 0 0 1 0 0 389 68 0 0 0 0 0 0 0 387 69
สำนักปลัดฯ 1 0 0 557 179 130 0 1 28 0 0 0 599 179 130 0 1 28 0
กศน. 1 0 0 557 179 130 0 1 28 0 0 0 599 179 130 0 1 28 0
สกอ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สวชช. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 0 0 2,724 4,751 765 0 0 1,533 414 0 0 2,869 4,552 1,134 0 45 1,551 413
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 0 0 0 263 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 0 0 0 263 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 0 27 7 0 0 0 1 0 0 0 27 7
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 0 0 0 1 0 0 0 27 7 0 0 0 1 0 0 0 27 7
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562