รายงานสถิติจำนวนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค. (2)
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 132,096 270,674 402,770 129,352 271,051 400,403
สพป. 183 94,294 195,541 289,835 91,421 195,098 286,519
สพม. 42 36,702 72,473 109,175 36,835 73,305 110,140
สศศ. 1 1,100 2,660 3,760 1,096 2,648 3,744
สอศ. 1 9,033 7,444 16,477 9,031 7,444 16,475
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 9,033 7,444 16,477 9,031 7,444 16,475
สำนักปลัดฯ 1 611 1,257 1,868 611 1,257 1,868
กศน. 1 611 1,257 1,868 611 1,257 1,868
สกอ. 1 117 161 278 117 161 278
สวชช. 1 117 161 278 117 161 278
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 141,857 279,536 421,393 139,111 279,913 419,024
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 439 533 972 439 533 972
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 439 533 972 439 533 972
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 432 399 831 432 399 831
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 432 399 831 432 399 831
รวมทั้งหมด 231 142,728 280,468 423,196 139,982 280,845 420,827
รวมทั้งหมด 231 0 0 2,724 4,752 1,028 0 49 1,561 422 0 0 2,869 4,553 1,137 0 45 1,579 421
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562