รายงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 %
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ภายในเขต ภายนอกเขต รวม ภายในเขต ภายนอกเขต รวม
ย้ายเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ย้ายออก
สพฐ.22600000000000.00
สพป.18300000000000.00
สพม.4200000000000.00
สศศ.100000000000.00
รวม22600000000000.00
รวม 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รายงาน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560