รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่บรรจุใหม่จำแนกรายปี
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 %
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ (คน) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ (คน)
ชชพ ชช ชนพ ชน ไม่มี รวม ชชพ ชช ชนพ ชน ไม่มี รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 0 0 0 0 0 0 1 930 207,158 120,740 30,751 359,580 0
สพป. 183 0 0 0 0 0 0 0 545 159,811 75,486 20,962 256,804 0
สพม. 42 0 0 0 0 0 0 1 371 46,385 43,175 9,753 99,685 0
สศศ. 1 0 0 0 0 0 0 0 14 962 2,079 36 3,091 0
สอศ. 1 0 0 0 0 0 0 0 98 4,562 10,565 81 15,306 0
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 98 4,562 10,565 81 15,306 0
สำนักปลัดฯ 1 0 0 0 0 0 0 0 29 864 826 3 1,722 0
กศน. 1 0 0 0 0 0 0 0 29 864 826 3 1,722 0
สกอ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 226 2 244 0
สวชช. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 226 2 244 0
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 0 0 0 0 0 0 1 1,057 212,600 132,357 30,837 376,852 0
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 0 0 0 0 0 0 4 273 596 1 874 0
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 4 273 596 1 874 0
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 16 193 492 12 713 0
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 0 0 0 0 0 0 0 16 193 492 12 713 0
รวมทั้งหมด 231 0 0 0 0 0 0 1 1,077 213,066 133,445 30,850 378,439 0
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562