รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่บรรจุใหม่จำแนกรายปี
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 %
จำนวนข้าราชการที่เกษียณ จำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวนข้าราชการที่เกษียณ จำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่
38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม เกษียณ บรรจุใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 251 19,284 19,535 0 0 0 270 20,310 20,580 35 4,190 4,225 5.35 0.00
สพป. 183 224 14,385 14,609 0 0 0 245 15,060 15,305 25 3,070 3,095 4.76 0.00
สพม. 42 27 4,850 4,877 0 0 0 25 5,184 5,209 10 1,120 1,130 6.81 0.00
สศศ. 1 0 49 49 0 0 0 0 66 66 0 0 0 34.69 0.00
สอศ. 1 3 690 693 0 0 0 1 744 745 0 0 0 7.50 0.00
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 3 690 693 0 0 0 1 744 745 0 0 0 7.50 0.00
สำนักปลัดฯ 1 0 44 44 0 0 0 0 54 54 0 0 0 22.73 0.00
กศน. 1 0 44 44 0 0 0 0 54 54 0 0 0 22.73 0.00
สกอ. 1 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 -25.00 0.00
สวชช. 1 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 -25.00 0.00
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 254 20,022 20,276 0 0 0 271 21,111 21,382 35 4,190 4,225 5.45 0.00
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 1 34 35 0 0 0 1 37 38 0 0 0 8.57 0.00
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 1 34 35 0 0 0 1 37 38 0 0 0 8.57 0.00
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 5 50 55 0 0 0 4 40 44 0 0 0 -20.00 0.00
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 5 50 55 0 0 0 4 40 44 0 0 0 -20.00 0.00
รวมทั้งหมด 231 260 20,106 20,366 0 0 0 276 21,188 21,464 35 4,190 4,225 -5.98 0.00
รายงาน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560