รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะรายปี
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 %
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อม มี/เลื่อนวิทยฐานะ เป็น (คน) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อม มี/เลื่อนวิทยฐานะ เป็น (คน)
ชชพ ชช ชนพ ชน รวม ชชพ ชช ชนพ ชน รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 0 0 0 0 0 721 191,450 66,174 34,740 293,085 0.00
สพป. 183 0 0 0 0 0 413 145,313 41,492 22,381 209,599 0.00
สพม. 42 0 0 0 0 0 297 45,207 23,666 11,743 80,913 0.00
สศศ. 1 0 0 0 0 0 11 930 1,016 616 2,573 0.00
สอศ. 28 0 0 0 0 0 97 5,973 6,129 1,508 13,707 0.00
สถาบันการอาชีวศึกษา 28 0 0 0 0 0 97 5,973 6,129 1,508 13,707 0.00
สำนักปลัดฯ 77 0 0 0 0 0 25 828 395 95 1,343 0.00
กศน. 77 0 0 0 0 0 25 828 395 95 1,343 0.00
สกอ. 77 0 0 0 0 0 0 16 144 75 235 0.00
สวชช. 1 0 0 0 0 0 0 16 144 75 235 0.00
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 0 0 0 0 0 843 198,267 72,842 36,418 308,370 0.00
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 0 0 0 0 4 318 457 73 852 0.00
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 0 0 0 0 4 318 457 73 852 0.00
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 1 0 0 0 0 0 14 191 208 81 494 0.00
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 0 0 0 0 0 14 191 208 81 494 0.00
รวมทั้งหมด 231 0 0 0 0 0 843 198,776 73,507 36,572 309,716 0.00
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562