รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับหรือปรับเลื่อนระดับวิทยฐานะ
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ (คน) ปี พ.ศ. 2560
ชชพ ชช ชนพ ชน ไม่มี รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 0 545 142,521 147,911 55,303 346,280
สพป. 183 0 318 114,625 102,866 35,103 252,912
สพม. 42 0 226 27,394 43,804 19,597 91,021
สศศ. 1 0 1 502 1,241 603 2,347
สอศ. 1 0 50 1,816 6,515 4,744 13,125
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 0 50 1,816 6,515 4,744 13,125
สำนักปลัดฯ 1 0 32 1,208 609 682 2,531
กศน. 1 0 32 1,208 609 682 2,531
สกอ. 1 0 0 4 71 126 201
สวชช. 1 0 0 4 71 126 201
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 229 0 627 145,549 155,106 60,855 362,137
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 2 146 549 109 806
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1 0 2 146 549 109 806
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 713
สถาบันการพลศึกษา 1 0 10 167 229 287 693
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 1 0 10 167 229 287 693
รวมทั้งหมด 231 N/A 639 145,862 155,884 61,251 363,636
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562