รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สังกัด ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวิชาเอก (คน)
ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ไม่ระบุ รวม ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ไม่ระบุ รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 23,255 17,505 40,565 76,495 20,800 64,708 53,551 296,879
สพป. 0 0 0 0 0 0 0 0 15,497 8,508 22,961 55,034 11,214 48,689 34,805 196,708
สพม. 0 0 0 0 0 0 0 0 7,599 8,901 17,183 20,226 9,451 15,416 18,150 96,926
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 159 96 421 1,235 135 603 596 3,245
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 314 358 4,532 3,502 530 2,673 2,233 14,142
สถาบันการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 314 358 4,532 3,502 530 2,673 2,233 14,142
สำนักปลัดฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 44 31 182 1,140 18 755 196 2,366
กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 44 31 182 1,140 18 755 196 2,366
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 32 53 12 54 47 209
สวชช. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 32 53 12 54 47 209
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 23,618 17,900 45,311 81,190 21,360 68,190 56,027 313,596
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 66 18 35 185 30 160 183 677
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 66 18 35 185 30 160 183 677
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 103 189 19 92 153 587
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 103 189 19 92 153 587
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 23,706 17,927 45,449 81,564 21,409 68,442 56,363 314,860
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562