รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวิชาเอก
สังกัด รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 10 ปี ( พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 )
ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ รวม %
ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง ดำรงอยู่ พ้นตำแหน่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 9,284 711 11,596 349 23,279 1,046 21,721 1,715 13,359 544 69,050 4,126 148,289 8,491 94.58 5.42
สพป. 5,599 449 5,648 155 11,926 647 12,895 1,046 7,663 267 52,533 3,137 96,264 5,701 94.41 5.59
สพม. 3,610 259 5,877 194 11,037 391 8,067 649 5,605 15,631 958 958 49,827 2,727 94.81 5.19
สศศ. 75 3 71 0 316 8 759 20 91 1 886 31 2,198 63 97.21 2.79
สอศ. 94 7 161 9 2,176 75 826 52 276 8 2,836 144 6,369 295 95.57 4.43
สถาบันการอาชีวศึกษา 94 7 161 9 2,176 75 826 52 276 8 2,836 144 6,369 295 95.57 4.43
สำนักปลัดฯ 7 0 9 0 82 3 186 20 4 0 191 26 479 49 90.72 9.28
กศน. 7 0 9 0 82 3 186 20 4 0 191 26 479 49 90.72 9.28
สกอ. 3 0 6 0 31 1 41 1 12 0 106 0 199 2 99.00 1.00
สวชช. 3 0 6 0 31 1 41 1 12 0 106 0 199 2 99.00 1.00
รวมกระทรวงศึกษาธิการ 9,388 718 11,772 358 25,568 1,125 22,774 1,788 13,651 552 72,183 4,296 155,336 8,837 94.62 5.38
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 1 7 0 9 1 55 7 13 0 306 16 409 25 94.24 5.76
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 19 1 7 0 9 1 55 7 13 0 306 16 409 25 94.24 5.76
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
สถาบันการพลศึกษา 10 1 6 0 67 1 43 6 14 0 145 9 285 17 94.37 5.63
รวมกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 10 1 6 0 67 1 43 6 14 0 145 9 285 17 94.37 5.63
รวมทั้งหมด 9,417 720 11,785 358 25,644 1,127 22,872 1,801 13,678 552 72,634 4,321 156,030 8,879 94.62 5.38
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562